ثبت نام در کارگاههای آموزشی مرتبط با شرکت گاز

(این دوره ها خارج از چرخه الزامات اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد)

دوره های ایمنی در حوزه گاز(ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات)

این دوره ها خارج از الزامات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و جزء الزامات وزارت نفت و شرکت گاز برای پیمانکارن و پرسنل تحت پوشش ایشان میباشد.
  • برنامه ریزی آموزش ها بلحاظ زمانی و مکانی با این فرد صورت خواهد گرفت.
  • قیمت: 819,600 تومان تعداد/مقدار :
    عنوان دوره: دوره شناسایی خطرات و ارزابی ریسک پروژه های شرکت گار
  • 0 تومان
  • نام ونام خانوادگی فراگیر:کد ملی:رشته تحصیلی فرد: 
    در تکمیل اطلاعات دقت نمایید گواهینامه حضور در کارگاه اموزشی بر حسب اطلاعات ثبت شده به شرط عدم غیب افراد صادر خواهد شد.جهت افزودن افراد روی گزینه(+) کلیک نمایید