بر روی گزینه مورد نظر خود کلیک کنید.

 

ثبت نام در دوره ۲۰ ساعته کارفرمایان(ویژه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره)

***

ثبت نام در دوره ۸ ساعته کارگران(ویژه کلیه کارگران پیمانکاران و شرکتها)

***

ثبت نام در دوره ۴۰ ساعته ایمنی عمومی و۱۶ ساعته ارزیابی ریسک(ویژه مسئولین ایمنی)

نکته : شرکت در این دوره دلیلی بر تائید حتمی فرد بعنوان مسئول ایمنی یا رابط ایمنی نبوده و شرایط حاکم آئین نامه ای در این خصوص تصمیم میگیرد.

***

ثبت نام در دوره های تخصصی شرکت نفت و گاز